Program - Schedule

From To Program Name
12:00 AM 12:15 PM नेपाली खबर
04:30 AM 05:00 AM उर्दु
05:00 AM 05:10 AM सत्यसँग भजन
05:30 AM 06:00 AM नेपाली खबर
06:00 AM 07:00 AM नेपाली बहस (ऋषि धमला)
07:15 AM 07:30 AM बिबिसि नेपाली
07:45 AM 08:30 AM सरगम समाचार (नेपाली)
08:45 AM 09:45 AM सुभ प्रभात
10:00 AM 10:40 AM सरगम समाचार (मैथिली)
11:00 AM 12:00 AM नयाँ हिन्दी गीतहरु
12:15 PM 01:00 PM हिन्दी गीतहरु
01:00 PM 02:00 PM मैथिली गीतहरु
02:00 PM 04:00 PM हेल्लो सरगम
04:00 PM 05:00 PM भोजपुरी गीतहरु
05:00 PM 05:40 PM सरगम समाचार (नेपली)
06:00 PM 06:30 PM नेपाली खबर
07:00 PM 08:00 PM भजन
08:00 PM 08:35 PM जनता जानं चाहन्छन
08:45 PM 09:30 PM समाचार
10:00 PM 12:00 PM रोजाई तपाइको
From To Program Name
12:00 AM 12:15 PM नेपाली खबर
04:30 AM 05:00 AM उर्दु
05:00 AM 05:10 AM सत्यसँग भजन
05:30 AM 06:00 AM नेपाली खबर
06:00 AM 07:00 AM नेपाली बहस (ऋषि धमला)
07:15 AM 07:30 AM बिबिसि नेपाली
07:45 AM 08:30 AM सरगम समाचार (नेपाली)
08:45 AM 09:45 AM सुभ प्रभात
10:00 AM 10:40 AM सरगम समाचार (मैथिली)
11:00 AM 12:00 AM नयाँ हिन्दी गीतहरु
12:15 PM 01:00 PM हिन्दी गीतहरु
01:00 PM 02:00 PM मैथिली गीतहरु
02:00 PM 04:00 PM हेल्लो सरगम
04:00 PM 05:00 PM भोजपुरी गीतहरु
05:00 PM 05:40 PM सरगम समाचार (नेपली)
06:00 PM 06:30 PM नेपाली खबर
07:00 PM 08:00 PM रमाइलो साँझ
08:00 PM 08:35 PM जनता जानं चाहन्छन
08:45 PM 09:30 PM समाचार
10:00 PM 12:00 PM रोजाई तपाइको
From To Program Name
12:00 AM 12:15 PM नेपाली खबर
04:30 AM 05:00 AM उर्दु
05:00 AM 05:10 AM सत्यसँग भजन
05:30 AM 06:00 AM नेपाली खबर
06:00 AM 07:00 AM नेपाली बहस (ऋषि धमला)
07:15 AM 07:30 AM बिबिसि नेपाली
07:45 AM 08:30 AM सरगम समाचार (नेपाली)
08:45 AM 09:45 AM सुभ प्रभात
10:00 AM 10:40 AM सरगम समाचार (मैथिली)
11:00 AM 12:00 AM नयाँ हिन्दी गीतहरु
12:15 PM 01:00 PM हिन्दी गीतहरु
01:00 PM 02:00 PM मैथिली गीतहरु
02:00 PM 04:00 PM हेल्लो सरगम
04:00 PM 04:45 PM संवाद
05:00 PM 05:40 PM सरगम समाचार (नेपली)
06:00 PM 06:30 PM नेपाली खबर
07:00 PM 08:00 PM भजन
08:00 PM 08:35 PM जनता जानं चाहन्छन
08:45 PM 09:30 PM समाचार
09:45 PM 10:30 PM तिमी र म
10:00 PM 12:00 PM रोजाई तपाइको
From To Program Name
12:00 AM 12:15 PM नेपाली खबर
04:30 AM 05:00 AM उर्दु
05:00 AM 05:10 AM सत्यसँग भजन
05:30 AM 06:00 AM नेपाली खबर
06:00 AM 07:00 AM नेपाली बहस (ऋषि धमला)
07:15 AM 07:30 AM बिबिसि नेपाली
07:45 AM 08:30 AM सरगम समाचार (नेपाली)
08:45 AM 09:45 AM सुभ प्रभात
10:00 AM 10:40 AM सरगम समाचार (मैथिली)
11:00 AM 12:00 AM नयाँ हिन्दी गीतहरु
12:15 PM 01:00 PM हिन्दी गीतहरु
01:00 PM 02:00 PM मैथिली गीतहरु
02:00 PM 04:00 PM हेल्लो सरगम
04:00 PM 05:00 PM भोजपुरी गीतहरु
05:00 PM 05:40 PM सरगम समाचार (नेपली)
06:00 PM 06:30 PM नेपाली खबर
07:00 PM 08:00 PM पावर टाईम
08:00 PM 08:35 PM जनता जानं चाहन्छन
08:45 PM 09:30 PM समाचार
10:00 PM 12:00 PM रोजाई तपाइको
From To Program Name
12:00 AM 12:15 PM नेपाली खबर
04:30 AM 05:00 AM उर्दु
05:00 AM 05:10 AM सत्यसँग भजन
05:30 AM 06:00 AM नेपाली खबर
06:00 AM 07:00 AM नेपाली बहस (ऋषि धमला)
07:15 AM 07:30 AM बिबिसि नेपाली
07:45 AM 08:30 AM सरगम समाचार (नेपाली)
08:45 AM 09:45 AM सुभ प्रभात
10:00 AM 10:40 AM सरगम समाचार (मैथिली)
11:00 AM 12:00 AM नयाँ हिन्दी गीतहरु
12:15 PM 01:00 PM हिन्दी गीतहरु
01:00 PM 02:00 PM मैथिली गीतहरु
02:00 PM 04:00 PM हेल्लो सरगम
04:00 PM 05:00 PM भोजपुरी गीतहरु
05:00 PM 05:40 PM सरगम समाचार (नेपली)
06:00 PM 06:30 PM नेपाली खबर
07:00 PM 07:40 PM हेल्लो जिन्दगी
08:00 PM 08:35 PM जनता जानं चाहन्छन
08:45 PM 09:30 PM समाचार
10:00 PM 12:00 PM रोजाई तपाइको
From To Program Name
12:00 AM 12:15 AM नेपाली खबर
04:30 AM 05:00 AM उर्दु
05:00 AM 05:10 AM सत्यसँग भजन
05:30 AM 06:00 AM नेपाली खबर
06:00 AM 07:00 AM नेपाली बहस (ऋषि धमला)
07:15 AM 07:30 AM बिबिसि नेपाली
07:45 AM 08:30 AM सरगम समाचार (नेपाली)
08:45 AM 09:45 AM सुभ प्रभात
10:00 AM 10:40 AM सरगम समाचार (मैथिली)
11:00 AM 12:00 AM नयाँ हिन्दी गीतहरु
12:15 PM 01:00 PM हिन्दी गीतहरु
01:00 PM 02:00 PM मैथिली गीतहरु
02:00 PM 04:00 PM हेल्लो सरगम
04:00 PM 05:00 PM भोजपुरी गीतहरु
05:00 PM 05:40 PM सरगम समाचार (नेपली)
06:00 PM 06:30 PM नेपाली खबर
07:00 PM 08:00 PM भजन
08:00 PM 08:35 PM जनता जानं चाहन्छन
08:45 PM 09:30 PM समाचार
10:00 PM 12:00 PM रोजाई तपाइको
From To Program Name
04:30 AM 05:00 AM उर्दु
05:00 AM 05:10 AM सत्यसँग भजन
05:30 AM 06:00 AM नेपाली खबर
06:00 AM 07:00 AM नेपाली बहस (ऋषि धमला)
07:15 AM 07:30 AM बिबिसि नेपाली
07:45 AM 08:30 AM सरगम समाचार (नेपाली)
09:00 AM 09:45 AM संवाद
10:00 AM 10:40 AM सरगम समाचार (मैथिली)
11:00 AM 12:00 AM के तपाईलाई थाहा छ ?
12:00 PM 12:15 PM नेपाली खबर
12:15 PM 01:00 PM हिन्दी गीतहरु
01:00 PM 02:00 PM सुर-सरगम
02:00 PM 04:00 PM हेल्लो सरगम
04:00 PM 05:00 PM भोजपुरी गीतहरु
05:00 PM 05:40 PM सरगम समाचार (नेपली)
06:00 PM 06:30 PM नेपाली खबर
07:00 PM 08:00 PM भजन
08:00 PM 08:35 PM जनता जानं चाहन्छन
08:45 PM 09:30 PM समाचार
10:00 PM 12:00 PM रोजाई तपाइको